Zalecenia konserwatorskie dotyczące zabezpieczenia ruin w Mielniku

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r, poz. 840) do kompetencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy m.in. wydawanie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku.

Ruiny Kościoła i plebania

W dniu 9 maja 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków wydała zalecenia konserwatorskie dotyczące ruin XVI-wiecznego kościoła w Mielniku.

Zasadność do wydania poniższych zaleceń wynika z faktu, że ruiny wspomnianego kościoła są zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 1957 r. Natomiast grodzisko, zwane również „Górą Zamkową” wraz z podgrodziem w Mielniku, na którym ów ruiny się znajdują uzyskało wpis do rejestru zabytków archeologicznych w roku 1981.

Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków wskazała w zaleceniach na konieczność przeprowadzenia następujących czynności, m.in.: uaktualnienie dokumentacji zawierającej ocenę stanu zachowania ruin kościoła, definiującej przyczyny zniszczeń oraz zawierającej wnioski dotyczące zapobiegania degradacji ruin kościoła, utrzymanie zabytku archeologicznego – grodziska w stanie nie powodującym degradacji nawarstwień kulturowych (zwłaszcza od strony ul. Zamkowej), przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz/lub robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem ruin kościoła, zachowanie obiektu w stanie tzw. trwałej ruiny, prowadzenie jedynie niezbędnych elementów mających na celu zabezpieczenie ruin kościoła oraz bieżącą pielęgnację roślinności na terenie grodziska.