ZMIANY W FUNKCJONOWANIU WUOZ W BIAŁYMSTOKU (aktualizacja)

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, od 20 marca zmieniają się zasady przyjmowania petentów w Podlaskim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.

„§ 10. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

  1. wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
  2. określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośredni obsługę interesantów.

2. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.”

W związku z powyższym, wszystkie wcześniej umówione wizyty w zakresie spraw załatwianych przez wydziały Urzędu zostały anulowane. Wstrzymuje się również rezerwację nowych wizyt.

W wyjątkowych sytuacjach prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę.

Apelujemy o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną lub pocztową (tradycyjną) na adres Urzędu.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15 – 554 Białystok
e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl

W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych wszystkich petentów, którzy chcieliby skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym, prosimy o uzgodnienia w tym zakresie wyłącznie telefonicznie kontakt z sekretariatem pod numerem telefonu (85) 74-12-332 lub z pracownikiem prowadzącym sprawę.   

Telefony do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku:
Białystok ⇒ https://wuoz.bialystok.pl/kontakt/pracownicy/
Suwałki ⇒ https://wuoz.bialystok.pl/delegatury/delegatura-w-suwalkach/
Łomża ⇒ https://wuoz.bialystok.pl/delegatury/delegatura-w-lomzy/

Zachęcamy także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl. Aby potwierdzić profil zaufany, nie trzeba udawać się do Urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl.