ZNAKOWANIE ZABYTKÓW

Prof. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków na spotkaniu z wojewodą Bohdanem Paszkowskim i przedstawicielami starostw zachęcała do umieszczania na zabytkach wpisanych do rejestru znaku informującego o tym, że obiekt ten podlega ochronie, tzw. znaku Błękitnej Tarczy.

Oznaczenie zabytku znakiem Błękitnej Tarczy ma na celu zapewnienie mu rozpoznawalności i ochrony prawnej, podniesienie świadomości u mieszkańców i turystów o wyjątkowej wartości danego obiektu, przeciwdziałanie ewentualnym atakom wandalizmu. Jest to także forma promocji dziedzictwa narodowego.

Znakiem „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” wyróżnia się zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków. Błękitna tarcza to międzynarodowy symbol ochrony dóbr kultury. Opis znaku został zamieszczony w Konwencji Haskiej z 1954 roku, w celu ochrony zabytków podczas konfliktów zbrojnych, a pomysłodawcą formy graficznej i jej autorem był polski konserwator zabytków prof. Jan Zachwatowicz.

Prof. Małgorzata Dajnowicz przekazała gościom symboliczne tarcze i zachęcała starostów do prowadzenia akcji informacyjnej na temat możliwości umieszczania znaku na zabytkach (np. poprzez media społecznościowe, strony internetowe, na tablicach ogłoszeń itp.).