ZNALEZISKO NA BUDOWIE DROGI

Prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków na 30 dni wstrzymała roboty ziemne w związku z przebudową drogi na odcinku Porosły-Krupniki i nakazała przeprowadzenie w tym miejscu badań archeologicznych w formie nadzoru. 

W związku z zawiadomieniem złożonym do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku w sprawie odkrycia kości w trakcie prac budowlanych, związanych z budową drogi powiatowej Porosły-Krupniki (gmina Choroszcz), Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków 6 sierpnia 2021 r. wydał decyzję wstrzymującą na okres 30 dni od dnia jej doręczenia, dalsze roboty ziemne związane z budową przedmiotowej drogi. PWKZ nakazał przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru.

Obecni na miejscu pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku stwierdzili, że nie jest możliwe ustalenie pierwotnego miejsca pochodzenia kości ze względu na szereg prowadzonych prac ziemnych wykonanych przed odkryciem znaleziska. Nie można było również stwierdzić czy stanowi ona element całego pochówku. W związku z powyższym, uzasadnione jest przeprowadzenie na tym terenie badań archeologicznych w formie nadzoru.