ZNISZCZENIE ZABYTKOWEGO MURU PRZY PAŁACU BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU

Komentarz prof. dr hab. Małgorzaty Dajnowicz, Podlaskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków w sprawie zniszczenia zabytkowego muru w dniu 27.10.2020 r., otaczającego Pałac Branickich w Białymstoku.

Każde działanie prowadzące do niszczenia zabytku uznaję za wielce naganne. W związku ww. zdarzeniem, związanym z napisami na murze przy Pałacu Branickich, należałoby rozważyć zwiększenie środków bezpieczeństwa, prowadzących do bardziej kompleksowej ochrony obiektów zabytkowych podlegających ochronie konserwatorskiej, znajdujących się w otoczeniu Pałacu Branickich (np. w postaci instalacji monitoringu).  Prace naprawcze, dotyczące trwałego usunięcia napisów, które pojawiły się na zabytkowym ogrodzeniu przy Pałacu, Miasto Białystok wykonać może w ramach wydanego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i obowiązującego aktualnie pozwolenia na remont ogrodzenia oraz Pawilonu Toskańskiego w Zespole Pałacowo-Ogrodowym Branickich.

Z informacji dostępnej publicznie wynika, że w powyższej sprawie zostały powiadomione organy ścigania. W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z art. 108. 1. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami „kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.