KĘPA BERNARDYŃSKA W TYKOCINIE POD OCHRONĄ

Zarządzeniem z dn. 30.03.2021 r. prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków włączyła do wojewódzkiej ewidencji zabytków kępę bernardyńską w Tykocinie (stanowisko nr 38). Jednocześnie prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wpisania tego obiektu do rejestru zabytków archeologicznych województwa podlaskiego. 

Kępa bernardyńska to teren zlokalizowany są na prawym brzegu Narwi, na niewielkim wyniesieniu otoczonym od południa, wschodu i północy terenami podmokłym, stanowiącymi jej rozlewisko.

Przeprowadzone w ostatnich latach badania archeologiczne oraz materiały archiwalne potwierdziły istnienie w tym miejscu reliktów architektury oraz nawarstwień ziemnych związanych z funkcjonowaniem późnośredniowiecznego kościoła i klasztorów oo. Bernardynów, a także związanego z nimi miejsca pochówku.

Badania potwierdził także funkcjonowanie na tym terenie późnonowożytnej siedziby urzędów i sądów ziemskich. Uchwycone zostały ślady osadnictwa z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu.

Obecnie, w centralnym punkcie wzniesienia znajduje się dom mieszkalny i budynki gospodarcze. W południowo-zachodniej części znajdują się z kolei ruiny dużych budynków gospodarczych zbudowanych na planie prostokąta. Pozostała część terenu ma charakter użytku rolnego.