KONSULTACJE W SPRAWIE PARKU KULTUROWEGO W BOHONIKACH

Prof. Małgorzata Dajnowicz wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miejskim w Sokółce, dotyczącym założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Kulturowego w Bohonikach. Podczas spotkania omówiono trzy koncepcje przedłożonego planu.

Konsultacje w sprawie Parku Kulturowego w Bohonikach

Ze względu na wyjątkowość tego miejsca, prof. Małgorzata Dajnowicz wydała ogólne wytyczne, które należy uwzględnić podczas sporządzania przedmiotowego planu. Podczas spotkania, wojewódzka konserwator zabytków przypomniała o konieczności ochrony zabytków kultury tatarskiej znajdujących się na terenie parku kulturowego w Bohonikach, mowa m.in. o meczecie tatarskim z II. poł. XIX. wieku oraz cmentarzu muzułmańskim z XVIII wieku. Debatowano nad dopuszczalną wysokością nowopowstałej zabudowy, ujednoliceniem jej pod względem kolorystyki oraz kompozycji architektonicznej. Zwrócono szczególną uwagę na ochronę i sposób zagospodarowania terenu wokół meczetu. Niezabudowana strefa widokowa wokół cmentarza muzułmańskiego powinna pozostać w stanie niezmienionym.