RODO

RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dbając o najwyższą jakość procesów przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku, pragniemy poinformować, iż dane osobowe znajdujące się w Naszych zasobach tradycyjnych i informatycznych są przechowywane według najwyższych standardów i procedur bezpieczeństwa oraz, że ich zabezpieczenie jest dla Nas priorytetem.

Kontakt z Nami

Administrator (dawniej administrator danych osobowych )  – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków  z siedzibą przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15–554 Białystok,  tel.: 85 74 12 332, e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem listownie poprzez dane kontaktowe wskazane powyżej., lub bezpośrednio z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, Rafałem Piątkiem: iod@wuoz.bialystok.pl  

Podstawy prawne pozyskiwania, przechowywanie oraz archiwizacja danych osobowych i cele ich przetwarzania

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zbieramy i wykorzystujemy te dane wyłącznie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż okres przewidziany w polskich przepisach prawa tj.: z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych:

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 6 ust. 1 lit a) RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w granicach udzielonej nam dobrowolnej zgody. W dowolnym momencie, zgoda może zostać cofnięta przez osobę, która jej udzieliła. Zgoda zostaje odwołana ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności dane osobowe kandydatów do pracy oraz osób uczestniczących w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez Administratora,
 2. Realizacja zobowiązań umownych 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji istniejących lub przyszłych umów pomiędzy nami, a osobami, których dane dotyczą lub będą realizować umowę, w szczególności dane osobowe do umów cywilnoprawnych. Niniejsza podstawa prawna odnosi się także do stosunków przed umownych.
 3. Obowiązek prawny 6 ust. 1 lit. c) RODO – jeżeli podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ciążący na Nas obowiązek prawny, obowiązek ten stanowi podstawę przetwarzania, w szczególności dane osobowe do: decyzji administracyjnych, zamówień publicznych, rejestrów i dokumentacji zabytków, czy danych osobowych pozyskiwanych podczas nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 4. Obowiązek prawny 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 5. Prawnie uzasadniony interes 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności jako ewentualne dochodzenie roszczeń i obrony praw Administratora.

Źródło pochodzenia danych osobowych, które pozyskujemy, przechowujemy (przetwarzamy) pochodzą od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł oraz mogą pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych.

Odbiorcy danych osobowych i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Dane osobowe mogą być ujawnione innym organom administracji publicznej, podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji zadań ustawowych, podmiotom realizującym wsparcie prawne, doradcze i techniczne.

W chwili obecnej dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, m.in.: Facebook Inc. oraz Google LLC.

Dane osobowe również nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. Sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. Usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. Przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. Niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Każda osoba jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie Administrator. Zobowiązani jesteśmy do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 • w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.
 • w ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania, o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi.
 • udzielamy odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.
 • w przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Nami pod adresem e-mail: iod@wuoz.bialystok.pl