Rozpatrywanie wniosków o refundację

Aktualnie dobiega końca proces oceny formalnej w zakresie refundacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2022 roku. Kolejnym etapem jest poddanie merytorycznej ocenie złożonych wniosków, a już niebawem poznamy listę wnioskodawców zakwalifikowanych do udzielenia refundacji.

W tym roku do urzędu konserwatorskiego wpłynęło 7 wniosków na łączoną kwotę 724 403,20 zł. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o zwrot nakładów poniesionych na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wykonane w latach 2019-2021.

Wnioski o udzielenie dotacji (w formie refundacji) wnioskodawcy mogli złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, określonych w pozwoleniu wydanym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Miejskiego Konserwatora Zabytków – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, które posiadają siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.