ZABYTKI POD OCHRONĄ

W nawiązaniu do szeroko komentowanej sprawy zabytkowego mostu w Pilchowicach (województwo dolnośląskie), przypominamy jakie dodatkowe możliwości ochrony zabytkowych obiektów wprowadziła nowelizacja z 2017 roku Ustawy o ochronie zabytków i opiece nas zabytkami. Dzięki niej, przez trzy lata, udało się ocalić od wyburzeń wiele cennych obiektów na terenie całej Polski.

Most w Pilchowicach, źródło: https://film.wp.pl/generalny-konserwator-zabytkow-dla-wp-most-pilchowicki-nie-moze-byc-wyburzony-6539397693540481a

Żeby zapobiec niszczeniu zabytków, w 2017 roku została znowelizowana Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dzięki której od momentu wszczęcia procedury wpisu do rejestru zabytków i powiadomieniu stron, obiekt podlega ochronie. Zgodnie z art. 10a. 1. tej ustawy „Od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.” 

Zmiana prawa była konieczna. Wpisy do rejestru zabytków są czasochłonne z uwagi na to, że wymagają szczegółowego uzasadnienia. W toku postępowania o wpis do rejestru inwestorzy lub właściciele nierzadko dokonywali wyburzeń. Dzięki nowelizacji ustawy i wprowadzeniu ochrony tymczasowej, udało się ocalić od zniszczenia wiele cennych obiektów na terenie całej Polski.

Więcej można przeczytać w wywiadzie udzielonym przez prof. Magdalenę Gawin, generalnego konserwatora zabytków dla portalu Wirtualna Polska Generalny Konserwator Zabytków dla WP: most pilchowicki nie może być wyburzony