Zabytki

Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:

Zabytki nieruchome będące, w szczególności:

 • krajobrazami kulturowymi,
 • układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
 • dziełami architektury i budownictwa,
 • dziełami budownictwa obronnego,
 • obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi
 • cmentarzami,
 • parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
 • miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobowości lub instytucji;

Zabytki ruchome będące, w szczególności:

 • dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
 • kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
 • numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami,
  sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
 • wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu
  oraz maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej,
  charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
 • materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27
  czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr
  106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.
  984),
 • instrumentami muzycznymi,
 • wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
 • przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;

Zabytki archeologiczne będące, w szczególności:

 • pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
 • cmentarzyskami,
 • kurhanami,
 • reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.

Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy
obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.

Rejestr i ewidencja zabytków

Decyzje o wpisie do rejestru zabytków układu przestrzennego

Pomniki historii

Prace konserwatorskie

Przypadkowo odkryte