Zasady uzyskiwania zezwolenia i pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni wpisane do rejestru zabytków:

Usunięcie drzew i krzewów rosnących na w/w terenach podlega przepisom ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody. Wobec powyższego należy uzyskać zarówno pozwolenie, jak i zezwolenie na usunięcie drzew na podstawie przepisów tych dwóch ustaw. W tym celu należy złożyć dwa wnioski  – o wydanie zezwolenia i o wydanie pozwolenia. Wzory wniosków znajdują się na stronie BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku w zakładce „Druki i formularze”.

Nieruchomości lub ich części wpisane do rejestru zabytków inne niż parki, ogrody, formy zaprojektowanej zieleni:

Usunięcie drzew lub krzewów podlega przepisom ustawy o ochronie przyrody. Wobec powyższego należy uzyskać zezwolenie na podstawie przepisów tej ustawy. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia. Wzór wniosku znajduje się na stronie BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku w zakładce „Druki i formularze”

Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew:

Jeżeli drzewa rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel nieruchomości jest obowiązany zgodnie z ustawa o ochronie przyrody dokonać wyłącznie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód drzewa na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
  • 50 cm w przypadku pozostałych drzew

Wzór zgłoszenia znajduje się na stronie BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku w zakładce „Druki i formularze”.