ZESPÓŁ DWORSKO – OGRODOWY W HOŁNACH MEJERA

Prof. Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzka Konserwator Zabytków wzięła udział w sympozjum dotyczącym omówienia wytycznych w zakresie rewitalizacji założenia ogrodowego w Zespole Dworsko-Ogrodowym w miejscowości Hołny Mejera  – wsi  położonej w powiecie sejneńskim, w gminie Sejny.

Spotkanie miało charakter terenowy i odbyło się w Hołnach Mejera.

Udział w nim wzięli: prof. Lech Dzienis rektor Politechniki Białostockiej, prof. Roman Kaczyński – prorektor ds. rozwoju PB, prof. Jarosław Perszko – prorektor ds. spraw studenckich PB oraz studenci uczelni.

Właścicielem zespołu dworsko – ogrodowego
jest Politechnika Białostocka. Dwór i park dworski wpisane są do
rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Suwałkach z dnia 25 maja 1979 r. znak: KL.WKZ-534/46/d/79.

 • Zespół dworsko ogrodowy w Hołnach Mejera znajduje się w północno- wschodniej części gminy Sejny, po zachodniej stronie szosy Augustów (Sejny) – Półkoty – granica państwa. Na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, charakteryzującym się urozmaiconą rzeźbą terenu oraz obecnością licznych jezior polodowcowych. Na zachodnim brzegu jeziora Hołny.
 • Park jest dobrze widoczny od południa od wsi Ogrodniki i z zachodniego brzegu jeziora Hołny.
 • Wg podziału geobotanicznego Polski leży on w Krainie Suwalsko – Augustowskiej, w Okręgu Suwalskim.
 • Pod względem fitosocjologicznym jest to grąd z dużym udziałem lipy i klonu.

  Prof. Małgorzata Dajnowicz przedstawiła wytyczne konserwatorskie dotyczące zakresu parku. Zalecenia konserwatorskie:
 • pozostawienie parku w jego historycznych granicach,
 • odtworzenie kompozycji zgodnej z przekazami historycznymi,
 • przeprowadzenie analizy przekształceń układu przestrzennego,
 • wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni z uwzględnieniem analizy wiekowej drzewostanu oraz oznaczeniem miejsc istniejących pni po usuwanych drzewach,
 • opracowanie gospodarki drzewostanem w celu ustalenia prac pielęgnacyjnych drzew,
 • wprowadzenie nasadzeń uzupełniających zgodnych z okresem historycznym, z którego pochodzi park,
 • usunięcie współczesnych nasadzeń niezgodnych z historycznym układem, odtworzenie układu dróg nawiązującego do okresu powstania parku