Zieleń pod ochroną

Wśród roślinności pokrywającej tereny miejskie i wiejskie niezwykle ważną rolę pełnią drzewa. Nadają unikalnego charakteru przestrzeni, tworzą ład przestrzenny, podkreślają piękno architektury.

Drzewa od wieków są nieodzownym elementem krajobrazu Polski, czy to w formie szpalerów w parkach i ogrodach, czy w formie alej doprowadzających do posesji, kościołów, zajazdów. W wielu regionach to właśnie drzewa wyznaczają systemy dróg między miastami i osiedlami wiejskimi.

Niezaprzeczalnym walorem drzew jest również ich oddziaływanie na środowisko. Roślinność poprawia jakość powietrza, wpływa na obniżenie temperatury oraz ograniczenie emisji CO2.

Należy pamiętać, iż wiele gatunków drzew jest chronionych przez odpowiednie rozporządzenia. Bardzo często na powierzchni kory występują również chronione gatunki porostów, możliwe do sklasyfikowania jedynie dzięki zaawansowanym metodom badawczym.

Jak wskazuje art. 36. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Decyzją prof. dr hab. Małgorzaty Dajnowicz – Podlaskiej Konserwator Zabytków najwyższą ochroną konserwatorską zostały objęte dwie następujące aleje:  Aleja przydrożna przy ul. Browskiej w Białowieży (2019 r.) oraz aleja przydrożna znajdująca się w miejscowości Posejnele (2021 r.).